ข้อกำหนดและเงื่อนไข เพื่อผลประโยชน์ของผู้ใช้งาน

4. ขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ (ezymar)

  1. ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายไม่ว่าในลักษณะใดที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
  2. ข้อมูล ภาพประกอบ และเนื้อหาต่างๆ ที่สมาชิกนำมาลงในเว็บไซต์นั้น ถือเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกผู้ลงประกาศ ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งาน, การรุกล้ำสิทธิ์ส่วนบุคคล หรือปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างสมาชิกผู้ลงประกาศกับผู้อื่น
  3. ข้อมูลและเนื้อหาที่สมาชิกนำมาลงในเว็บนั้น จะต้องไม่เป็นข้อมูลที่ผิดกฏหมายหรือขัดต่อศีลธรรมของสังคม และหากพบว่าข้อมูลและเนื้อหาที่สมาชิกนำมาลงในเว็บนั้นผิดต่อข้อตกลง ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหานั้น ๆ ออกไป หรือปิดการให้บริการนั้นๆ จนกว่าจะได้รับการแก้ไขตามระยะเวลาที่ ผู้ให้บริการเป็นผู้กำหนด
  4. ผู้ให้บริการมีข้อกำหนดด้านนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ซึ่ง ezymar จะไม่เปิดเผยข้อมูลลูกค้าให้กับสาธารณะ ยกเว้นใช้งานเพื่อประชาสัมพันธ์ หรือเป็นตัวอย่างสินค้าของผู้ให้บริการเท่านั้น
  5. ผู้ให้บริการไม่อาจให้การรับประกันว่า บริการจะมีอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุด หรือไม่มีข้อบกพร่องใดๆ และผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำโดยจงใจ หรือโดยประมาทเลินเล่อในการทำหน้าที่ของบุคคลที่สามเช่น ปัญหาการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต การติดขัดในช่องสัญญาณ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต การสื่อสารผิดพลาด ภัยธรรมชาติการก่อการร้าย อัคคีภัย หรือการหยุดให้บริการชั่วคราว และจากปัญหาที่มิได้เป็นปัญหาของผู้ให้บริการเอง
  6. ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายหรือค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น หากผู้ใช้บริการถูกหลอกลวงหรือฉ้อโกงทรัพย์สินจากผู้ใช้บริการอื่น แต่ทางผู้ให้บริการยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือถึงที่สุดเพื่อให้ได้ทรัพย์สินของผู้ใช้บริการกลับคืนมา
  7. หากสมาชิกได้กระทำผิดตามข้อตกลงของสัญญาฉบับนี้ หรือทุจริตในการซื้อ-ขายสินค้า ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องชดเชยต่อความเสียหายอันเกิดจากการกระทำดังกล่าวต่อผู้ให้บริการ และ/หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเสียหาย หรือถูกละเมิดจากกรณีดังกล่าวทั้งหมด รวมถึงจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป
  8. ผู้ให้บริการมีหน้าที่เพียงให้บริการในการอำนวยความสะดวกในการซื้อขายสินค้าระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเท่านั้นผู้ให้บริการ (ezymar) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับสินค้าของผู้ขายแต่อย่างใด

ระบบพูดคุย

คุณสามารถพูดคุยกับคนขายหรือผู้สนใจซื้อสินค้าของคุณได้ง่ายๆที่นี่ ให้คุณไม่พลาดทุกการติดต่อ

เข้าสู่ระบบก่อนเริ่มต้นใช้งาน

เข้าสู่ระบบ